Miroslav Milosavljević

Miroslav Milosavljević

Dr Miroslav Milosavljević je više od 30 godina bio profesor Poljoprivrednog fakulteta u Beogradu za oblast ampelologije. Školovao se u poznatoj Poljoprivrednoj školi Bukovo u Negotinu i na Poljoprivrednom fakultetu u Zemunu.

Kao stipendista Međunarodne agencije za atomsku energiju u Beču, Francuske asocijacije za.usavršavanje stranaca (A.S.T.E.F) i Nemačke akademije za razmenu (DAAD), naučno+ se usavršavao u poznatim institutima Nemačke i Francuske. Na  studijskim putovanjima i učešćem na naučnim skupovima, upoznao je vinogradarstvo najvećeg dela sveta.

Na Fakultetu je bio višegodišnji šef nastavnog odseka, šef Katedre za vinogradarstvo i glavni i odgovorni urednik Zbornika naučnih radova. Bio je predsednik Vinogradarsko-vinarskog naučnog društva Jugoslavije, šef Jugoslovenske delegacije na zasedanjima Međunarodnog ureda za lozu i vino (OIV) u Parizu i podpredsednik Saveza poljoprivrednih inženjera Jugoslavije.

Njegovi naučni radovi su u značajnom broju citirani u domaćim i međunarodnim publikacijama. Dobitnik je brojnih priznanja – pohvala, plaketa, diploma i odlikovanja.

Iz knjige “Biotehnika vinove loze”

Svojstvo sorte bitno utiče na kvalitet vina

Pri đubrenju vinograda treba obratiti pažnju i na mikroelemente